Top

Privacy statement

em.jo.bo, gevestigd aan Lutherse Kerkstraat 83 , 9611JL Sappemeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven

in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.ondergoedconcurrent.nl  , Lutherse Kerkstraat 839611JL Sappemeer tel.06 23672080

Emo Grofsmid is de Functionaris Gegevensbescherming van em.jo.bo Hij/zij is te bereiken via ondergoedconcurrent@gmail.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
em.jo.bo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens

zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
-
- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens
-
Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Locatiegegevens

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-

Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming

hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn

bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met

ons op via ondergoedconcurrent@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 

em.jo.bo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen

voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij je af te leveren

- em.jo.bo analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op

jouw voorkeuren.
 
- em.jo.bo volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

- em.jo.bo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze

belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

em.jo.bo neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor

personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van em.jo.bo) tussen zit.

 em.jo.bo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Webwinkel software en hosting van Luondo , www.luondo.nl.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

.
jo.bo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren

de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie)
 persoonsgegevens  > Bewaartermijn 2 jaar > facturering , verzending en afwikkeling van klachten / garantie procedure .
-Personalia                                  > Bewaartermijn  2 jaar >  facturering , verzending en afwikkeling van klachten / garantie -

procedure                                   - na 2 jaar worden deze gegevens verwijdert                    
-Adres                                          > Bewaartermijn  2 jaar >  facturering , verzending en afwikkeling van klachten / garantie

procedure                                        - na 2 jaar worden deze gegevens verwijdert
Enzovoort                                   > Bewaartermijn 2 jaar >

 


Delen van persoonsgegevens met derden


em.jo.bo deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen

aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te

zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. em.jo.bo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt em.jo.bo jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.


Luondo B.V.
categorie : webhosting / winkelsysteem
Maria Austriastraat 640
1087 JC Amsterdam
​KvK: 57300976
http://www.luondo.nl
lees hun privacy statement hier : https://www.luondo.nl/privacy-statement/
reden : software voor de webshop www.ondergoedconcurrent.nl
gegevens die nodig zijn voor een juiste werking van de webshop , dit betreft ook personalien die nodig zijn om pakketten te kunnen verzenden ,

betaal systemen etc.

  • Betaalproviders: voor het verwerken van betalingsverkeer verstrekken wij je gegevens, afhankelijk van de betaalmethode, aan mollie . http://www.mollie.com
  • Lees hun privacy beleid hier :https://www.mollie.com/nl/features/security
  •  
  • Transporteurs: om je pakket te verzenden dragen wij je adresgegevens over aan de transporteur van jouw pakket: PostNL
  • http://www.post.nl


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


em.jo.bo gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website

wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. em.jo.bo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze

zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook

gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat

we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen

ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle

informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een

overzicht:


Cookie: Googly Analytics
Naam: 

  • _ga
  • _gat_shop
  • _gid


Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming

voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door em.jo.bo en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een

computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je

toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ondergoedconcurrent@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te

sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

em.jo.bo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
.

Em.jo.bo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er

aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ondergoedconcurrent@gmail.com